Oznam – výrub kríkovej výsadby – Ľubovnianska 5-7

Sp. zn.: 2011/20221/13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 15. 03. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný

súhlas na výrub 39 m2 krovitého porastu

na Ľubovnianskej ulici č. 5,7, na pozemku s parc. č. 2743 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu predmetného bytového domu, z hygienických dôvodov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day