Oznam – výrub stromu – Beňadická 32

Sp. zn.: 2012/226/13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 15. 03. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný

súhlas na výrub 1 ks stromu

– borovica lesná (Pinus sylvestris) s obvodom kmeňa 56 cm, ktorý rastie na Beňadickej ulici č. 32, na pozemku s parc. č. 2297 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti obyvateľky predmetného bytového domu, z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí a z dôvodu nadmerného tienenia.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day