Oznam – výrub stromov, ktoré rastú na pozemkoch s parcelnými číslami 5076/2, 5073/7

Sp. zn.: 2012/7128-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Súkromného gymnázia Mercury, Zadunajská 27, 850 00 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na

výrub 4 ks stromov,

ktoré rastú na pozemkoch s parcelnými číslami 5076/2, 5073/7 v k. ú. Petržalka, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ požiadal o výrub stromov z dôvodu budovania ihriska a sociálnych zariadení pre žiakov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánu ochrany prírody a krajiny je 04. 04. 2012. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 14. 04. 2012 na dotknutých parcelách.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day