Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 17. apríla 2012

Č. j: 2012/8359/05

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 17. apríla 2012 (utorok) o 9.00 hod.

v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

1. Návrh na zaradenie poslankyne Kristíny Hájkovej do komisií MZ.
Predkladá: predseda mand. komisie

2. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva splatných k 31.3.2012.
Predkladá: prednosta

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.
Predkladá: prednosta

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: prednosta

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho
miesta.Predkladá: M. Radosa, poslanec

6. Návrh ďalšieho postupu pri realizácii projektu „Revitalizácia Ovsištského námestia“
Predkladá: prednosta

7. Návrh ďalšieho postupu pri realizácii projektu „Revitalizácia Sadu Janka Kráľa – II. etapa.“
Predkladá: prednosta

8. Návrh zámeru výstavby plavárne na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: starosta

9. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na reklamné zariadenie pre firmu Big Board Slovensko, a.s., Lamačská cesta 3, Bratislava.
Predkladá: prednosta

10. Žiadosť Ing. Patrika Uhrína, Adámiho 26, 841 05 Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch na Gercenovej 8/B v Bratislave.
Predkladá: prednosta

11. Žiadosť Ing. Patrika Uhrína, Adámiho 26, 841 05 Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch na Gercenovej 8/C v Bratislave.
Predkladá: prednosta

12. Žiadosť Jany Bystričanovej, Rovniankova 7, 851 02 Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch na Rovniankovej 5 v Bratislave.
Predkladá: prednosta

13. Návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre žiadateľa Martina Majora, Furdekova 6, Bratislava.
Predkladá: prednosta

14. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre občianske združenie PRÁVNIK-tenisová škola Trčka Kurek.
Predkladá: prednosta

15. Návrh na prenájom pozemku v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre občianske združenie PRÁVNIK-tenisová škola Trčka Kurek.
Predkladá: prednosta

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v pavilóne detských ihrísk, Ambroseho ul. č. 10 pre Marcelu Sladkú, Nejedlého 2, 841 07 Bratislava.
Predkladá: prednosta

17. Návrh na prenájom objektu – strážny domček na Gessayovej ul.č.22 pre Petra Rybára, bytom Nám.hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava.
Predkladá: prednosta

18. Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke na prevádzku pracovno-socializačného centra Impulz.
Predkladá: prednosta
Spracovateľ: odd. NsM

19. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Fedinova 7 pre neziskovú organizáciu Vysnívaný domov.
Predkladá: prednosta

20. Návrh na odpredaj pozemku, parc.č. 5806 pod trafostanicou pre ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, Bratislava.
Predkladá: prednosta

21. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1444/11 pre Technopol, a. s.
Predkladá: prednosta

22. Návrh na odňatie pozemkov, parc.č. 5820/2, parc.č. 5820/3 na Kopčianskej 82 pre Hlavné mesto SR Bratislavu.
Predkladá: prednosta

23. Návrh hl. mesta SR Bratislavy na odňatie pozemkov v k.ú. Petržalka zo správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: starosta

24. Správa o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku parc. č. 3662/20 v k. ú. Petržalka.
Predkladá: prednosta

25. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005.
Predkladá: starosta
Spracovateľ: kancelária starostu

26. Návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií – neposlancov mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta

27. Návrh na priznanie odmeny Stanislavovi Fialovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za 1. štvrťrok 2012.
Predkladá: starosta

28. Interpelácie.

29. Rôzne.

web od 2day