Oznam – výrub stromov – Haanova 10

Sp. zn.: 2012/8278 -13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti Medial-Šenk, s. r. o., Haanova 10/A, 851 01 Bratislava začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 4 ks stromov,

rastúcich na parcele č. 210/1, na Haanovej 10/A, v k. ú. Petržalka, ktorá je v nájme žiadateľa, z dôvodu zlého zdravotného stavu, ohrozovania zdravia a majetku občanov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 17. 04. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 19. 04. 2012 o 08,30 hod. Stretnutie bude pred prevádzkou Šenk, Haanova 10/A, Bratislava.

VladimírBajan
starosta

web od 2day