Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

web od 2day