Oznam – výrub stromov – Poloreckého 5

Sp. zn.: 2012/3285-13/Ju

OZNÁMENIE

ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 04. 04. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp. zn. 2012/3285-13/Ju/Ro zo dňa 09. 03. 2012, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 5 ks stromov (javorovec jaseňolistý). Stromy sú vysadené v tesnej blízkosti bytového domu Poloreckého 5, na parcele č. 379 v k. ú. Petržalka, na inžinierskych sieťach. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti spoločnosti BYTY, s. r. o., Janotova 14-16, Bratislava ako správcu bytového domu Poloreckého 5-9, z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí a zlého zdravotného stavu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day