Oznam – výrub stromov – Tupolevova 10-14

Sp. zn.: 2012/3130-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 04. 04. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp. zn. 2012/3130-13/Ju/Ro zo dňa 09. 03. 2012, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 9 ks stromov (mandľa obyčajná 2 ks, breza previsnutá 1 ks, tuja západná 5 ks, javorovec jaseňolistý 1 ks). Stromy sú vysadené pred bytovým domom Tupolevova 10-14, na parcele č. 3215 v k. ú. Petržalka, na inžinierskych sieťach. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti spoločnosti Naša správcovská, s. r. o., Koceľova 17 ako správcu bytového domu Tupolevova 10-14, z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day