Oznam – výrub stromu a kríkového porastu – Mlynarovičova 13-15

Sp. zn.: 2012/2849-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 02. 04. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp. zn. 2012/2849-13/Ju/Ro zo dňa 29. 02. 2012, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu (mirabela) a kríkového porastu (tis obyčajný) o výmere 6 m2. Dreviny rastú na pozemku p. č. 27 v k. ú. Petržalka, na Mlynarovičovej 13-15. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti Bytového podniku Petržalka, s. r. o., Haanova 10, Bratislava ako správcu bytového domu Mlynarovičova 13-15, z dôvodu rozšírenia kontajnerového stanovišťa.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day