Oznam – výrub stromu – Klokočova 1

Sp. zn.: 2012/8959/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že z vlastného podnetu začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie na parcele č. 5224/12, na Klokočovej ulici č. 1, v k.ú. Petržalka, ktorá je v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, z dôvodu zlého zdravotného stavu, ohrozovania zdravia a majetku občanov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 23. 04. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: sona.kollarova@petrzalka.sk
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 24. 04. 2012 o 8,30 hod. so stretnutím na Klokočovej ulici č.1.

VladimírBajan
starosta

web od 2day