Oznam – výrub stromou – Osuského 32-36

Sp. zn.: 2012/8624-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, Bratislava ako správcu bytového domu Osuského 32-36 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu-mirabelky a kríkového porastu

z hygienických dôvodov. Dreviny rastú na ploche verejnej zelene, zo zadnej strany bytového domu Osuského 32-36, na parcele č. 1209, k. ú. Petržalka, ktorá je zverená do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 30. 04. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 03. 05. 2012 o 08,30 hod. Stretnutie bude zo zadnej strany bytového domu Osuského 32-36.

VladimírBajan
starosta

web od 2day