Oznam – výrub stromu – Starhradská 10

Sp. zn.: 2012/9134-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, Bratislava ako správcu bytového domu Starhradská 10 Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu-brezy

z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Strom je vysadený na ploche verejnej zelene, pred bytovým domom Starhradská 10, na parcele č. 1465, k. ú. Petržalka, zverenej do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 04. 05. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 10. 05. 2012 o 08,30 hod. Stretnutie zúčastnených bude pred bytovým domom Starhradská 10.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day