Oznam – výrub stromu – Ševčenkova 11

Sp. zn.: 2012/10387-13/Če

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu-hlošiny

z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania bezpečnosti. Strom rastie na parcele č. 3398, v areáli zariadenia na Ševčenkovej 11, k. ú. Petržalka, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta.
Lehota na doručenie písomného, alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 23. 05. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: eva.cevelova@petrzalka.sk.

Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 29. 05. 2012 o 10,00 hod. Stretnutie bude budovou zariadenia.

VladimírBajan
starosta

web od 2day