Oznam – Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Sp. zn. 2012/10789-13/Ju

Oznámenie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslalo mestskej časti Bratislava-Petržalka ako dotknutej obci správu o hodnotení navrhovanej činnosti

„Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – kalové a plynové hospodárstvo ČOV Petržalka“,

ktorého navrhovateľom je spoločnosť Bionergy, a. s., Prešovská 48, 826 09 Bratislava. Účelom navrhovanej činnosti je umiestnenie a prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v rámci jestvujúceho kalového a plynového hospodárstva v Čistiarni odpadových vôd Petržalka tak, aby mohol navrhovateľ prijímať odpady od externých dodávateľov (pôvodcov odpadov).

So správou o hodnotení navrhovanej činnosti sa možno oboznámiť na miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Petržalka, na oddelení životného prostredia, Kutlíkova 17, č. dv. 418, v stránkových dňoch. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, do 30 dní od dňa zverejnenia Všeobecného zrozumiteľného záverečného zhrnutia.

Vladimír Bajan
starosta

Zároveň oznamujeme, že Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s navrhovateľom Bionergy, a. s. Bratislava pozýva verejnosť na verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov-kalové a plynové hospodárstvo ČOV Petržalka“
dňa 04. 06. 2012 o 16,30 hod.
v budove magistrátu, Primaciálne nám. 1, v miestnosti č. 19 na prízemí Primaciálneho paláca.

web od 2day