Oznam – výrub stromov – Kopčianska 90

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie životného prostredia

oznamuje,

že občianske združenie ULITA, Kopčianska 90, 851 01 Bratislava, v súvislosti s realizáciou športového areálu sídliska Kopčany, uskutoční výrub 10 ks označených stromov, ktoré rastú na Kopčianskej ulici č. 90, na pozemku s parcelným č. 5794/44 v k.ú. Petržalka.

Výrub stromov bude zrealizovaný na základe právoplatného rozhodnutia sp.zn.: 2011/20366/13/SK zo dňa 28. 02. 2012 , v období 22. – 23. týždňa 2012.
Z dôvodu zabezpečenia ochrany voľne žijúcich vtákov občianske združenie zabezpečilo vypracovanie ornitologického posudku predmetného územia.

Mgr. Jana Jecková
vedúca oddelenia
životného prostredia

web od 2day