Oznam – výrub stromu – Holíčska 50

Sp. zn.: 2012/5436-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 15. 05. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp. zn. 2012/5436-13/Ju/Ro zo dňa 10. 04. 2012, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks stromu (lipa malolistá). Strom je vysadený v tesnej blízkosti budovy Základnej školy Holíčska 50, na parcele č. 1643 v k. ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti obyvateľa Holíčskej 50, z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny, ohrozovania zdravia a majetku.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day