Oznam – výrub stromov – Polyfunkčný dom Lužná ulica

Sp. zn.: 2012/12459/13/Je

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti Vodotika-MG spol.s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 24 ks stromov a 6 m2 kríkovej výsadby stromov. Žiadateľ ako dôvod výrubu uviedol realizáciu stavby : „Polyfunkčný dom Lužná ul.“

Stromy rastú na pozemku s parcel. č. 5398/5 k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 25. 06. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.jeckova@petrzalka.sk
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 28. 06. 2012 o 10,00 hod. Stretnutie bude v parčíku na Šustekovej ulici za budovou polikliniky na Šustekovej ulici.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day