Petržalka oddnes ponúka elektronické služby

V Petržalke už nebudete musieť kvôli všetkým vybavovačkám prísť osobne do podateľne miestneho úradu, viaceré služby vybavíte elektronicky.Mestská časť Bratislava-Petržalka dnes prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) spúšťa elektronické služby, ktoré umožnia vybaviť viaceré záležitosti bez osobnej návštevy úradu. Týka sa to služieb, pri ktorých nie je zákonom vyžadovaná autorizácia zaručeným elektronickým podpisom.

Záujemcovia budú môcť E-služby využívať po registrácii na Ústrednom portáli verejnej správy na internetovej adrese https://portal.gov.sk. Na tomto portáli sú umiestnené aj návody a popisy.
Po zaregistrovaní sa na portáli ÚPVS klient vyplní registračný formulár, ktorý si môže stiahnuť priamo na portáli alebo z webu mestskej časti Petržalka na adrese https://www.petrzalka.sk/elektronicke-sluzby.phtml?id5=18265(tu sa dostane napr. aj k zoznamu poskytovaných elektronických služieb, všeobecným podmienkam, príslušnej smernici, či popisu elektronických služieb).
Vyplnený formulár klient bezplatne overí na Miestnom úrade na Kutlíkovej 17 (na Matrike na 3. poschodí) a následne už bude môcť E-služby kedykoľvek využívať.
„Chceme ľuďom uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí. Vďaka elektronickým službám si budú môcť priamo zo svojho bytu alebo kancelárie napríklad vybaviť povolenia na vyhradené parkovanie alebo niektoré povinnosti okolo miestnych poplatkov“, vysvetľuje starosta Petržalky Vladimír Bajan a dodáva, že Petržalka bude zvažovať aj zapojenie ďalších agend, ktoré bude možné riešiť elektronicky.

Zoznam poskytovaných elektronických služieb

Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za predajné automaty
Daň za užívanie verejného priestranstva
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov
Povolenie užívanie a zabratie verejného priestranstva – zeleň
Povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre držiteľa ZŤP
Povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu žijúcu v spoločnej domácnosti
s osobou vlastniacou preukaz ZŤP
Povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre fyzickú osobu
Povolenie vyhradeného parkovacieho miesta pre právnickú osobu
Sťažnosť alebo podnet podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2010

web od 2day