Oznam – výrub drevín – Malý Draždiak

Sp. zn.: 2012/12857-13/Če

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Ing. Dagmar Cibulkovej, Račianska 61, 831 02 Bratislava začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 3 ks drevín

z dôvodu ohrozovania bezpečnosti rekreačnej chaty. Stromy rastú na parcele č. 861, v k.ú. Petržalka, v blízkosti Malého Draždiaka. Parcela je v osobnom vlastníctve žiadateľky.
Lehota na doručenie písomného, alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 2. 7. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: eva.cevelova@petrzalka.sk.

Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 4. 7. 2012 o 9:00 hod. Stretnutie bude pred objektom.

VladimírBajan
starosta

web od 2day