Záverečný účet Petržalky za rok 2011

Petržalskí poslanci schválili záverečný účet mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011 bez výhrad.

Najviac finančných prostriedkov (49% , čo je viac ako 11, 8 milióna Eur) Petržalka použila v oblasti vzdelávania. Mestská časť je zriaďovateľom 11 základných a 19 materských škôl a vlani okrem originálnych a prenesených kompetencií plnila aj medzinárodné záväzky prostredníctvom europrojektov „Inovácia a nové metódy vyučovania anglického jazyka“ a „Partnerstvá Comenius Regio“.
Výrazný podiel na bežných výdavkoch Petržalky v roku 2011 predstavovala údržba zelených plôch – najmä kosenie, orezy, výruby, výsadba, riešenie čiernych skládok (takmer 1,2 milióna Eur), údržba detských ihrísk a zabezpečenie činnosti zberného dvora ako aj bezplatné rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov pre obyvateľov počas roka viac ako 400 tisíc Eur. Značné prostriedky, takmer 280 tisíc Eur, stála Petržalku aj čistota komunikácií, chodníkov a terás, zimná služba a sezónna starostlivosť o parkoviská.
Okrem bežných výdavkov mestská časť investovala do zlepšenia života v Petržalke. Revitalizovala Vlastenecké námestie bez mála za 168 tisíc Eur zo zdrojov EU, zlepšila technický stav školských budov opravou striech, výmenou okien či zateplením (1 milión Eur) a tiež obnovila zdevastovanú pontónovú lávku cez Chorvátske rameno v blízkosti Veľkého Draždiaka (za 20 tisíc eur). Viac ako 150 tisíc Eur išlo na zabezpečenie strojového a technického parku miestneho podniku Verejnoprospešných služieb na sezónne čistenie verejných priestranstiev i na rôznorodé menšie stavebné práce, vďaka ktorým VPS realizovala napr. opravu chodníkov na Ševčenkovej ul. alebo úpravu parkoviska na Jiráskovej ul.. Petržalka vlani investovala aj do výstavby tribúny v školskom areáli na ulici M. C. Sklodowskej (225 tisíc Eur), do prvej etapy výstavby cyklotrasy na Kopčianskej ulici cez europrojekt Servus Pontis vyčlenila sumu takmer 25,5 tisíc Eur. Lokálne opravy miestnych komunikácií a chodníkov, najmä havarijné stavy, si vyžiadali skoro 120 tisíc Eur. Približne 115 tisíc Eur mestská časť použila na opravu častí terás bytových domov.
Dôležitou úlohou mestskej časti bolo vlani aj zabezpečenie sociálnych služieb, pričom bežné výdavky dosiahli výšku viac ako 1,1 milióna Eur. V tejto sume sú zahrnuté výdavky napríklad na prevádzku piatich klubov dôchodcov, príspevky na stravovanie seniorov, ale aj na detské letné tábory pre deti zo sociálne slabých rodín či výdavky na tvorbu úspor pre deti z detských domovov. Dotácia na stravu a na školské potreby a pomôcky pre deti zo sociálne veľmi slabého prostredia predstavovala viac ako 11 tisíc €. Na činnosť zariadení opatrovateľskej služby, ktoré poskytujú služby s nepretržitou prevádzkou pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím alebo seniorom odkázaným na iné osoby, bolo potrebných viac ako180 tisíc Eur. Ďalšie prostriedky mestská časť použila na včasné zabezpečenie výdaja múky a cestovín pre sociálne odkázaných jednotlivcov a rodiny, na tiesňovú telefonickú asistenčnú službu a na otvorenie Sociálnej výdajne potravín.

web od 2day