Oznam – výrub stromu – Bzovícka 32

Sp. zn.: 2012/13419/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov bytového domu na Bzovíckej ulici č. 32, 851 07 Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie pred predmetným bytovým domom, na parcele č. 2648 v k.ú. Petržalka, z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl.IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 09. 07. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: sona.kollarova@petrzalka.sk

Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 10. 07. 2012 o 8,30 hod. so stretnutím pred vchodom do bytového domu na Bzovíckej č. 32.

VladimírBajan
starosta

web od 2day