Oznam – výrub drevín – Krásnohorskej ulici č. 9, 11

Sp. zn.: 2012/14281/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov bytového domu na Krásnohorskej ulici č. 9, 11, 851 07 Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú v zeleni na Krásnohorskej ulici č. 9, 11, na parcele č. 2733 v k.ú. Petržalka, ktorá nie je v správe mestskej časti, z hygienických dôvodov a z dôvodu plánovaného zatepľovania domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl.IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 23. 07. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: sona.kollarova@petrzalka.sk
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 19. 07. 2012 o 14,30 hod. so stretnutím pred vchodom do bytového domu na Krásnohorskej č. 11.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day