Oznam – výrub stromu – Smolenická 8 – 10

Sp. zn.: 2012/15226-13-Če

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, Budatínska 1, Bratislava ako správcu bytového domu Smolenická 8 – 10 Bratislava začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu-brezy

z dôvodu ohrozovania bezpečnosti ľudí a majetku. Strom je vysadený na ploche verejnej zelene, pred bytovým domom Smolenickej 10, na parcele č. 1766, k. ú. Petržalka, zverenej do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného, alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 08. 08. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: eva.cevelova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 09. 08. 2012 o 9:00 hod. Stretnutie zúčastnených bude pred bytovým domom Smolenickej ul. 10.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day