Oznam – výrub stromov – parcelné číslo 3673/3

Sp. zn.: 2012/15688 -13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti referátu štrukturálnych fondov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na

výrub 33 ks stromov,

ktoré rastú na pozemku s parcelným číslom 3673/3 v k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Acord, s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava a v nájme mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Žiadateľ požiadal o výrub stromov z dôvodu budovania investičnej akcie – cyklotrasy: „Servus Pontis Zelená cesta Bratislava-Petržalka, Kopčianska cesta“.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánu ochrany prírody a krajiny je 15. 08. 2012. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 16. 08. 2012 o 830 hod. na dotknutej parcele.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day