Oznam – výrub stromov – Ambroseho 9

Sp. zn.: 2012/15770-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začala na vlastný podnet správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub2 ks stromov

z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania zdravia a bezpečnosti obyvateľov. Stromy rastú na ploche verejnej zelene, medzi Hrobákovou 32 a Ambroseho 9, na parcele č. 1240 v k. ú. Petržalka, ktorá je zverená do správy mestskej časti.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 17. 08. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.

Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 23. 08. 2012 o 13,30 hod. Stretnutie bude pri bytovom dome Ambroseho 9.

VladimírBajan
starosta

web od 2day