Oznam – výrub stromov – Furdekova 6

Sp. zn.: 2012/15782-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe požiadavky vlastníkov bytov bytového domu Furdekova 6 a 8 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov-borovíc

z dôvodu nadmerného tienenia v bytoch. Stromy rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 167, v k. ú. Petržalka, ktorá je zverená do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 17. 08. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.

Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 23. 08. 2012 o 11,00 hod. Miesto stretnutia: pred bytovým domom Furdekova 6.

VladimírBajan
starosta

web od 2day