Oznam – výrub stromu – Pankúchova 5-7

Sp. zn.: 2012/15175-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov bytového domu Pankúchova 5-7 v Bratislave-Petržalke začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 stromu – topoľa

z dôvodu ohrozovania zdravia a majetku obyvateľov. Strom je naklonený nad parkoviskom, rastie na ploche verejnej zelene, na parcele č. 406, v k. ú. Petržalka, ktorá je zverená do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 17. 08. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.

Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 30. 08. 2012 o 10,30 hod. Miesto stretnutia: na parkovisku pred bytovým domom Pankúchova 5-7.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day