Petržalka transparentne a protikorupčne

V Petržalke môžu obyvatelia posielať svoje podnety na porušenie etických princípov poslancami a pracovníkmi úradu

V máji t.r. schválili petržalskí poslanci dokument „Transparentná Petržalka“, ktorým zadefinovali a v systéme práce nielen poslancov ale aj úradu zakotvili princípy transparentnosti, participácie verejnosti na rozhodovaní a neustáleho zlepšovania a skvalitňovania poskytovaných služieb.

Mnohé z prijatých pravidiel už petržalská samospráva už predtým plnila a riadi sa nimi, je však dobré, že sú zakotvené v dokumente, tak, aby boli jasné, zrozumiteľné a aby sa aj ich realizácia dala jednoznačne kontrolovať. A to nielen pre súčasných ale i budúcich volených predstaviteľov. Medzi pravidlá, ktoré sú v práci Petržalky už samozrejmosťou, patrí napríklad zverejňovanie množstva informácií, týkajúcich sa zasadnutí zastupiteľstiev (pozvánka, program, materiály, uznesenia, hlasovanie), návrhov i schválených znení rozpočtov na jednotlivé roky a zároveň záverečných účtov, zverejňovanie investičných zámerov, výberových konaní či verejných obchodných súťaží. Internetová stránka www.petrzalka.skje plná aj informácií o nakladaní s obecnými bytmi či s ďalším obecným majetkom. Princípy nakladania s majetkom, ktoré zadefinovala „Transparentná „Petržalka“ sú už taktiež súčasťou VZN či interných predpisov, ktorými sa prenájom či predaj obecného majetku riadi.
Mestská časť teraz bude postupne tieto informácie sprehľadňovať a dopĺňať, čomu by mala pomôcť aj pripravovaná nová, modernejšia a dynamickejšia webstránka. Tá by mala obsahovať popri majetkovom priznaní starostu, ktoré Vladimír Bajan zverejňuje už od začiatku svojho pôsobenia vo funkcii, aj majetkové priznania všetkých zvolených poslancov. Vytvoríme systém, ktorý posilní možnosť pre každého, kto bude mať záujem, diskutovať o pripravovaných investíciách mestskej časti, o plánovaných územných plánoch zón, o pripravovanom rozpočte na príslušný rok a podobne. „Miestne zastupiteľstvo má 35 poslancov, ktorí sú zvolení v jednotlivých volebných obvodoch. Preto nemám obavy, že by sme na takéto diskusie s obyvateľmi nemali kapacity,“ konštatoval starosta Vladimír Bajan.
Novinkou v Petržalke je pripravovaný Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti, ktorý bude schvaľovať zastupiteľstvo na návrh poslancov na niektorom z najbližších rokovaní zastupiteľstva a taktiež Etický kódex zamestnancov miestneho úradu, ktorý pripravujú kompetentní pracovníci úradu. Petržalka zriadila aj mailovú adresu korupcia@petrzalka.sk, ktorá má slúžiť Petržalčanom na nahlasovanie sťažností či podaní ohľadom možných porušení Etického kódexu, resp. porušení etického prístupu tak poslancov a starostu ako aj úradníkov. Postupne bude do praxe zavádzať aj ďalšie schválené pravidlá.
Na e-mailovú adresu korupcia@petrzalka.skuž teraz môžu obyvatelia posielať svoje podnety či sťažnosti na porušenie etických princípov či už volenými predstaviteľmi alebo pracovníkmi úradu. (link: https://www.petrzalka.sk/index.php?id_menu=76154)

web od 2day