Oznam – výrub stromu – Očovská 4

2012/15910-13/Li/RO

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti obyvateľov bytového domu Očovská 4, 851 02 Bratislava 5 (ďalej len „žiadateľ“) začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na

výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie v blízkosti bytového domu Očovská 4 vo verejnej zeleni na pozemku s parcelným č. 3856/2, k.ú. Petržalka. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje nadmerným tienením priľahlých bytov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 22. 08. 2012. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 23. 08. 2012 o 900 hod. na dotknutej parcele.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk .

VladimírBajan
starosta

web od 2day