Oznam – výrub stromu – Medveďova 4

Sp. zn.: 2012/6064-13/Li/RO/Pr.R

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 20. 04. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírodyč. 2012/6064-13/Li/RO, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 1 ks stromu, druh topoľ sivý (Populus canescens) s obvodom kmeňa 93 cm, rastúceho na pozemku parcelné č. 598 v k.ú. Petržalka, ktorý je v užívaní občianskeho združenia Brána do života so sídlom na Medveďovej ulici č. 4, 831 03 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“). Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti žiadateľa, ktorý svoju žiadosť odôvodňuje bezpečnostnými dôvodmi a hrozbou vzniku škody na zdraví a majetku.
Za vyrúbané stromy uskutoční žiadateľ v termíne do 31. 03. 2013 náhradnú výsadbu 2 ks vyrastených stromov na pozemku s parc. č. 598, k. ú. Petržalka, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day