Oznam – výrub stromov – Námestie hraničiarov 10-12

Sp. zn.: 2012/6074-13/Ju

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 13. 07. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp. zn. 2012/6074-13/Ju/Ro zo dňa 11. 06. 2012, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 2 ks stromov (hlošina úzkolistá). Stromy sú vysadené pred bytovým domom Námestie hraničiarov 10-12, na parcele č. 1045/1v k. ú. Petržalka. Dôvodom bol zlý zdravotný stav drevín. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti Bytového podniku Petržalka, s. r. o., ako správcu bytového domu Námestie hraničiarov 10-12.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day