Oznam – výrub stromov – Strečnianskej 4 – 10

Sp. zn.: 2012/10287/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 06. 07. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp.zn.: 2012/10287/13/SK zo dňa 08. 06. 2012, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 10 ks stromov, ktoré rastú na ploche verejnej zelene na Strečnianskej ulici č. 4, 6, 10 na parcele č. 1909 zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu predmetného bytového domu, z dôvodu nadmerného tienenia a ohrozovania majetku obyvateľov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day