Oznam – výrub stromu – Osuského 32-36

Sp. zn.: 2012/8624-13/Ju

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 13. 07. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody sp. zn. 2012/8624-13/Ju/Ro zo dňa 11. 06. 2012, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 1 ks stromu – náletu (mirabella) a krovitého porastu. Dreviny rastú zo zadnej strany bytového domu Osuského 32-36, na parcele č. 1209 v k. ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka ako správcu bytového domu Osuského 32-36 z hygienických dôvodov a z dôvodu tienenia.

Vladimír B a j a n
starosta

web od 2day