Oznam – výrub stromu – Budatínska 51

Sp. zn.: 2012/14244/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov bytového domu na Budatínskej ulici č. 51, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie vo verejnej zeleni na parcele č. 1992, na Budatínskej č. 51, v k.ú. Petržalka, ktorá je v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, z dôvodu nadmerného tienenia.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 18. 09. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: sona.kollarova@petrzalka.sk
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 27. 09. 2012 o 9,00 hod. so stretnutím na Budatínskej ulici č.51.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day