Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 25. septembra 2012

Č. j: 2012/17836/05

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 25. septembra 2012 (utorok) o 9.00 hod.

v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

1. Kontrola plnenia uznesení MZ splatných k 31.8.2012.
Predkladá: prednosta

2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012.
Predkladá: starosta

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012.
Predkladá: starosta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.
Predkladá: prednosta

5. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 2/1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/1997.
Predkladá: prednosta

6. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR o dani za ubytovanie.
Predkladá: prednosta

7. Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia.
Predkladá: prednosta

8. Návrh priorít zahraničných vzťahov Mestskej časti Bratislava-Petržalka
na roky 2012 -2014 a výhľad na nasledovné roky.
Predkladá: starosta

9. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Predkladá: prednosta

10. Návrh na schválenie Integrovaného systému rozvoja mestských oblastí mestskej časti Bratislava-Petržalka a predbežné projektové zámery jednotlivých projektov
Predkladá: prednosta

11. Návrh na bezodplatný prevod správy nehnuteľného majetku – pozemku p. č. 5758/3, druh pozemku – záhrady o výmere 3519 m2, Kaukazská ul. v k. ú. Petržalka Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb Petržalka.
Predkladá: prednosta

12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže k prevodu vlastníctva nebytového priestoru č. 904 v bytovom dome Vyšehradská 25 – 33, vchod 29 v Bratislave, k.ú. Petržalka.
Predkladá: prednosta

13. Návrh na prenájom nebytového priestoru na Mánesovom nám. 3, Bratislava pre Športový klub Tatran Bratislava, Ondrejovova 17, 821 03 Bratislava.
Predkladá: prednosta

14. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre spoločnosť ALK VARIANT SHOP, spol. s r. o., Haanova 10, 852 23 Bratislava.
Predkladá: prednosta

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 v Bratislave pre spoločnosť ALK VARIANT, spol. s r. o., Haanova 10, 852 23 Bratislava.
Predkladá: prednosta

16. Návrh na prenájom pozemkov v areáli ZŠ Dudova 2, 851 02 Bratislava pre DEMALIA, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO 45 296 057, za účelom výstavby multišportovej haly.
Predkladá: prednosta

17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Pankúchova 4, 851 04 Bratislava pre FC Petržalka 1898, a.s., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO 45 469 725
Predkladá: prednosta

18. Návrh na predaj pozemku, parc. 1444/11 pre TECHNOPOL SERVIS, a.s.
Predkladá: prednosta

19. Rozvojový plán na rok 2012-2013 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 Strediska sociálnych služieb Petržalka
Predkladá: Mgr. Chanečková, riaditeľka

20. Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Predkladá: Ing. Lezo, riaditeľ

21. Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka.
Predkladá: Mgr. Bergerová, riaditeľka

22. Rozvojový plán Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka.
Predkladá: Ing. Skovajsa, riaditeľ

23. Rozvojový plán Kultúrnych zariadení Petržalky.
Predkladá: Ing. Litomerický, riaditeľ

24. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za
II. štvrťrok roku 2012.
Predkladá: starosta

25. Žiadosti o odpustenie príslušenstva pohľadávky vzniknutej neuhrádzaním predpísaných platieb za užívanie bytu.
Predkladá: prednosta

26. Žiadosť o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu.
Predkladá: prednosta

27. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle VZN č. 2/2005.
Predkladá: starosta

28. Vzdanie sa Róberta Vizváryho členstva v komisii kultúry, mládeže a športu a schválenie nového člena – neposlanca komisie kultúry, mládeže a športu.
Predkladá: O. Kríž, predseda mandátovej komisie

29. Správa z tematickej kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti v Kultúrnych zariadeniach Petržalky Rovniankova 3, Bratislava.
Predkladá: miestny kontrolór

30. Správa z kontroly hospodárenia v Materskej škole Rovniankova 8, Bratislava.
Predkladá: miestny kontrolór

31. Interpelácie.

32. Rôzne.

web od 2day