Komuniké z MZ 25. 9. 2012

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom rokovaní dňa 25. septembra 2012 zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.8.2012. Okrem toho zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2012,

– schválilo Úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2012 s príjmami a výdavkami vo výške 24 520 001 €,

– požiadalo starostu rokovať s primátorom a ostatnými mestskými časťami o úprave štatútu hlavného mesta za účelom zníženia percenta solidarity na polovicu,

– schválilo VZN mestskej časti o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka,

-vyhovelo protestu prokurátora proti VZN mestskej časti o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách,

– požiadalo starostu o predloženie návrhu VZN, ktorým sa ruší pôvodné VZN alebo predloží VZN, v ktorom budú zapracované pripomienky prokurátora do najbližšieho rokovania pléna,

– schválilo stanovisko MČ k návrhu VZN hl. m . SR o dani za ubytovanie,

– schválilo stanovisko MČ k návrhu VZN hl. m. SR o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia,

– schválilo návrh priorít zahraničných vzťahov MČ na roky 2012 -2014 a výhľad na nasledovné roky,
-schválilo Komunitný plán sociálnych služieb MČ,

– schválilo „ISRMO OPBK – Petržalka – Kopčany“ a jej predloženie v rámci Oznamu o možnosti predkladania ISRMO, ako aj ciele ISRMO,

-schválilo realizovať oblasť Kopčian v rámci ISRMO, kde budú zahrnuté: ZŠ Prokofievova, bytový dom na Kopčianskej ulici č. 86, Komunitné centrum Ludus, Námestie povstania Českého ľudu, Dom mladej rodiny – Čapajevova, Bytový dom na Kopčianskej ulici 88,

-schválilo predloženie rozpracovaných projektových návrhov vo forme žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (NFP) vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá bude vyhlásená
po procese predvýberu (v prípade schválenia projektového návrhu),

– schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nebytového priestoru č. 904, 1. podlažie, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu v bytovom dome Vyšehradská 25-33, vchod Vyšehradská 29, minimálne za cenu určenú znaleckým posudkom a to minimálne vo výške 24 700,00 €,

-skonštatovalo, že prenájom nebytového priestoru na Mánesovom nám. 3 doterajšiemu nájomcovi ŠK Tatran Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom nebytového priestoru na Mánesovom nám. 3 v Bratislave doterajšiemu nájomcovi ŠK Tatran Bratislava,

-skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 doterajšiemu nájomcovi ALK VARIANT SHOP spol. s r.o., Haanova 10, je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom nebytového priestoru na Haanovej 10 doterajšiemu nájomcovi ALK VARIANT SHOP na obdobie od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2017,

-konštatovalo, že prenájom nebytových priestorov na Haanovej 10 doterajšiemu nájomcovi ALK VARIANT spol. s r.o., je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom nebytového priestoru na Haanovej 10 doterajšiemu nájomcovi na obdobie od 1.11.2012 do 31.10.2017,

-skonštatovalo, že prenájom pozemkov v areáli ZŚ Dudova 2, pre spoločnosť DEMALIA, s. r. o., Žilinská 16, je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo nájom pozemkov pre spoločnosť DEMALIA na výstavbu multišportovej haly, za podmienok uvedených v návrhu zmluvy ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2042 za cenu 1,- €/rok, celkovo za celé obdobie nájmu 30,- €,

-schválilo nájom pozemku pre spoločnosť DEMALIA na výstavbu prístupovej komunikácie k stavbe multišportovej haly ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2017 za cenu 1,- €/rok, celkovo za celé obdobie nájmu 5,- €,

-skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov – 2 šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4, pre FC Petržalka 1898, a.s., je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom nebytových priestorov – 2 šatní v trakte B3 v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s. na dobu určitú od 1.10.2012 do 30.6.2013 za cenu 12,50/m2/rok, celkovo za obdobie nájmu 510,94 €,

-schválilo Rozvojový plán na roky 2012-2013 s vyhodnotením činnosti za rok 2011 Strediska
sociálnych služieb Petržalka,

-schválilo zapracované finančné požiadavky na splnenie plánu v rozpočte Strediska sociál. služieb Petržalka na rok 2013,

-schválilo Rozvojový plán Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka,

-schválilo Rozvojový plán Miestnej knižnice Petržalka,

-schválilo Rozvojový plán Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka,

-schválilo Rozvojový plán Kultúrnych zariadení Petržalky,

-zobralo na vedomie Informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v Petržalke za II. štvrťrok roku 2012,

-neschválilo odpustenie príslušenstva pohľadávok, vzniknutých neuhrádzaním platieb za užívanie bytu žiadateľom p. Antonovi Csányimu, p. Jarmile Šebovej, p. Patrikovi Kertésovi,

-neschválilo odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu na Rovniankovej ul. č. 12 vo výške 6.397,52 €, p. Pavlovi Koniarovi,

-schválilo poskytnutie dotácií pre Basketbalový klub Petržalka 10 000 €, Depaul Slovensko, n.o., 5 000 €, Odyseus, o.z. 3 000 €,

-neschválilo poskytnutie dotácie pre žiadateľku Ing. Luciu Dulayovú – Plávanie Nemo,

-odvolalo člena komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva neposlanca Róberta Vizváryho,

-zvolilo za člena komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva neposlanca Maroša Buberníka,

-zobralo na vedomie Správu z tematickej kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti v Kultúrnych zariadeniach Petržalky Rovniankova 3,

-zobralo na vedomie Správu z kontroly hospodárenia v Materskej škole Rovniankova 8.

web od 2day