Petržalka upravovala tohtoročný rozpočet

Na septembrovom rokovaní Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schválilo úpravu rozpočtu na rok 2012 s príjmami a výdavkami vo výške 24 520 001 €.

Bežné príjmy sa zvýšia o 77 842 EUR a bežné výdavky znížia o 70 592 EUR. Upravený rozpočet počíta aj so znížením kapitálových príjmov o 138 590 EUR, zvýšením kapitálových výdavkov o 4 804 EUR a znížením príjmových finančných operácií o 5 040 EUR.

K úprave rozpočtu dochádza v dôsledku prehodnotenia plnenia rozpočtu mestskej časti, výhľadu hospodárenia do konca roku 2012 a na základe požiadaviek miestnych organizácií a oddelení miestneho úradu.

V bežných príjmoch Petržalka očakáva výraznú zmenu v daňových i nedaňových príjmoch.
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb je nižší a za I. polrok je na úrovni 44,6%. Vývoj dane nie je v súlade s prognózou a so schváleným rozpočtom SR na rok 2012 a taktiež sa od tohto roku znížil podiel mestskej časti na výnose dane v prospech iných mestských častí (tzv. solidarita s malými mestskými časťami). Plnenie u dane z nehnuteľností za prvý polrok je iba 39,0%.

Vzhľadom na negatívny vývoj dane z príjmu fyzických osôb miestne zastupiteľstvo požiadalo starostu, aby rokoval s primátorom a ostatnými mestskými časťami o úprave štatútu hlavného mesta tak, aby sa percento solidarity veľkých mestských častí k malým mestským častiam znížilo na polovicu. Pre Petržalku je dôležité, aby mala dostatok prostriedkov na plnenie úloh, ktoré jej ako samospráve vyyplývajú zo zákona.

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza k viacerým zmenám, okrem iného napríklad k zvýšeniu bežných výdavkov o 20 000 € na opravy terás ako aj na opravy komunikácií,
– k zvýšeniu o 43 720 € na vytvorenie nových tried v MŠ na Macharovej od 1.9.2012 a prípravu nových tried materskej školy na ZŠ Holíčska od 1.1.2013,
– k zvýšeniu výdavkov o 43 118 € na nevyhnutné opravy školských jedální a na opravu časti strechy nad školskou jedálňou ZŠ Černyševského,
– k navýšeniu kapitálových výdavkov o 62 096 € na projekty EÚ na rok 2012,
– k zvýšeniu výdavkov o 8 000 € na zriadenie nového denného centra na Gercenovej 8
– k zníženiu výdavkov o 50 000 € na spolufinancovanie úpravy športovísk do konca tohto roka a
-na zníženie kapitálových výdavkov o 70 000 € z dôvodu nerealizovania parkoviska na Žehrianskej ulici (mestská časť nemá vzťah k pozemku, nová nájomná zmluva s hlavným mestom nebola podpísaná, pretože hlavné mesto od mestskej časti žiada vysoké komerčné nájomné).

web od 2day