Zmeny v poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady v Petržalke

Poslanci miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.

Dôvodom bolo zapracovanie platnej legislatívy do VZN, určenie podmienok a rozsahu poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou prostredníctvom Strediska sociálnych služieb Petržalka a úprava úhrad za poskytované sociálne služby.

Úhrady za sociálne služby predstavujú 33% ekonomických oprávnených nákladov (celkové náklady za sociálne služby ), t.j. mestská časť bude stále znášať väčšinu nákladov – t.j. takmer 70%.

Samosprávu neteší, že musí pristúpiť k takýmto opatreniam. Avšak je to nevyhnutné, keďže naposledy Petržalka upravovala výšku úhrad v roku 2006 a odvtedy sa ceny energií, pohonných hmôt a nesporne aj všetkých služieb výrazne zvýšili. Snahou Petržalky bude aj naďalej udržovať prijateľné ceny s maximálnou snahou o spokojnosť svojich spoluobčanov odkázaných na sociálne služby. Dôkazom toho je aj fakt, že aj po úpravách úhrad má Petržalka najnižšie ceny za služby v porovnaní s ostatnými bratislavskými mestskými časťami.

Úprava úhrady pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácom prostredí sa určuje v hodinách. To znamená, že občan zaplatí za poskytovanie sociálnej služby za čas, ktorý opatrovateľka poskytuje službu u občana, a nie ako doposiaľ za jednotlivé úkony opatrovateľskej služby.

Nové VZN zrovnoprávňuje prijímateľov sociálnych služieb, kde každý prijímateľ služby zaplatí úhradu len za čas výkonu opatrovateľky, podľa reálnej potreby. Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby je 1€, donáška obeda 0,50 € a úhrada za upratovanie domácnosti prijímateľa 3,60 €.
Občan zaplatí necelých 30 % z celkových nákladov mestskej časti na opatrovateľskú službu v domácnosti. Mestská časť i naďalej bude prispievať z rozpočtu MČ 477 € na jedného klienta mesačne.

Zmena pri poskytovaní sociálnej služby v Zariadeniach opatrovateľskej služby (ZOS) sa týka úhrady podľa kvality obytných priestorov a reálnej potreby služby občana. Doteraz platili obyvatelia zariadenia rovnakú úhradu na princípe solidarity a spolupatričnosti bez rozdielu, či sa sociálna služba poskytuje v jednolôžkovej izbe so sociálnym zariadením alebo v trojlôžkovej izbe bez sociálneho zariadenia, bez rozdielu, či sú prijímatelia sociálnej služby chodiaci alebo imobilní, pripútaní na lôžko.
Nové VZN spravodlivejšie stanovuje výšku úhrady, kde občan bude prispievať sumou adekvátnou poskytovaným sociálnym službám, t.j. kvalitnejšie služby – vyššia úhrada.

Mestská časť bude prispievať zo svojho rozpočtu na sociálnu službu v ZOS v priemere 108 € mesačne na jedného klienta.

V zariadení núdzového bývania sa oproti roku 2006 zvýši cena za poskytnuté služby v priemere o 0,15 €/ deň.

web od 2day