Výrub drevín na Goralskej

Sp. zn.: 2012/18350 -13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti, ktorú podal Ing. Pavel Janči – ACA, Komárnická 32, 821 02 Bratislava v zastúpení Ondrej Majer, Panenská 3, 811 03 Bratislava a Barbora Andreánska, r. Andreánska, Štefánikova 21, 811 05 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) začala správne konanie vo veci vydania súhlasuna

výrub drevín,

ktoré rastú na pozemku s parcelným číslom 5677 v k. ú. Petržalka na Goralskej ulici, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ požiadal o výrub stromov z dôvodu plánovanej výstavby: Novostavba AB SUPR Bratislava, Petržalka.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánu ochrany prírody a krajiny je 08. 10. 2012. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 09. 10. 2012 o 900 hod. na dotknutej parcele.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk.

VladimírBajan
starosta

web od 2day