Výrub stromov na Osuského 42

Sp. zn.: 2012/18179-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe podnetu správcu bytového domu Osuského 42, Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov – hlošina úzkolistá

z dôvodu zlého zdravotného stavu, ohrozovania zdravia a bezpečnosti obyvateľov. Stromy rastú v tesnej blízkosti bytového domu, na ploche verejnej zelene, na parc. č. 1015 v k. ú. Petržalka, ktorá je zverená do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 09. 10. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.

Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 23. 10. 2012 o 08,30 hod. Miesto stretnutia: Osuského 42.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day