Treba vykonať celoplošnú deratizáciu

Jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.Efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne (v jarných a jesenných mesiacoch) prípravkami určenými a schválenými na tento účel.

Mestská časť Bratislava-Petržalka opätovne v mesiaci október zabezpečuje prostredníctvom zmluvnej dodávateľskej firmy pravidelnú celoplošnú deratizáciu všetkých verejných priestranstiev.
„Na povinnosť vykonať jesennú deratizáciu v období od 1. 10. do 15. 11. sme upozornili viac ako 70 subjektov, ktoré pôsobia a sídlia na území mestskej časti“, informovala vedúca oddelenia životného prostredia Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Deratizácia musí byť vykonaná podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

web od 2day