Petržalka získava i odovzdáva skúsenosti u zahraničných partnerov

Spolupráca so susedmi v Rakúsku, Česku a Maďarsku a s vybratými samosprávami pristupujúcich krajín do EU, intenzívnejšie využitie možností spolupráce s inštitúciami v štruktúre Európskej únie – to sú míľniky medzinárodnej politiky mestskej časti Bratislava-Petržalka v najbližších rokoch.
Včera, vo štvrtok 4. októbra 2012, boli pracovníci petržalského miestneho úradu na návšteve viedenského magistrátu. Ich cieľom bolo získať informácie o tamojšom riešení problematiky chovu psov, dane za psa, likvidácie psích exkrementov a sústredili sa aj na realizáciu tzv. psích zón vo Viedni. Budúci týždeň je recipročne naplánovaná cesta rakúskej metodičky Systému hodnotenia kvality CAF do Petržalky, pričom dôvodom je významný cieľ samosprávy na pravom brehu Dunaja implementovať systém manažérstva kvality CAF(Common Assessment Framework) , na ktorom Petržalka začala pracovať už v roku 2011. Toto sú len niektoré z aktivít v rámci rozvinutia zahraničných vzťahov petržalskej samosprávy.
Najľudnatejšia bratislavská mestská časť má vzhľadom na svoju výhodnú polohu pri Maďarsku a Rakúsku blízko k spolupráci so samosprávami v susedných krajinách. 25. septembra petržalskí poslanci schválili priority zahraničných vzťahov Mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2012 – 2014, ktoré vychádzajú z priorít Programového vyhlásenia Vlády SR ako aj z priorít medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy. Zvýšené zahraničné aktivity v najbližších dvoch rokoch považuje Petržalka za potrebné aj z hľadiska prípravy priorít nového programovacieho obdobia EÚ na roky 2014-2020.
Už v minulosti Petržalka naštartovala napríklad medzinárodnú spoluprácu so samosprávou Prahy 5 pri riešení sociálnej problematiky so zameraním na pomoc pre obyvateľov so zdravotným znevýhodnením a pri prezentácii talentovaných mladých ľudí. V súčasnosti sa partneri sústreďujú na zapájanie seniorov do aktívneho života, viacgeneračné spolunažívanie, prezentáciu kultúrnych hodnôt a problematiku migrácie občanov z tretích krajín.
Petržalka v tomto čase začína intenzívnejšie spolupracovať aj s rakúskou Viedňou. „Vedie nás k tomu nielen geografická blízkosť ale aj možnosť praktickej výmeny skúseností v oblasti životného prostredia, dopravy, revitalizácie verejných priestorov, bezpečnosti či riadenia“, vysvetľuje starosta Vladimír Bajan a dodáva, že pokračovať budú aj v spolupráci s partnerskou mestskou časťou Praha 5, v rámci ktorej sú pripravené aj prvé spoločné projekty, na ktoré chcú získať finančné prostriedky aj z fondov EÚ. „ V tejto finančne ťažkej dobe chceme využiť aj možnosti čerpania prostriedkov mimo fondov EÚ, napríklad z Vyšehradského fondu. Na to však potrebujeme rozvinúť spoluprácu aj s ďalšími partnermi krajín V-4, prioritne sa chceme zamerať na maďarské obce či mestá“ , povedal starosta V. Bajan.
Starosta Petržalky má v období rokov 2010-2014 aj štatút náhradníka vo Výbore regiónov Európskej únie. Svoj mandát chce účelne využiť na prospech čerpania prostriedkov z eurofondov pre obce a mestá a teda aj pre Petržalku.
Ďalšou bázou zahraničných vzťahov petržalskej samosprávy je orientácia na krajiny kandidujúce na vstup do EU. Svoje municipálne skúsenosti z pozície členstva v Európskom spoločenstve môže totiž Petržalka odovzdať ďalším potenciálnym partnerom. Prvé kroky v tomto smere už Petržalka uskutočnila vo februári tohto roka, keď starosta Vladimír Bajan privítal na pôde miestneho úradu veľvyslankyňu Srbska jej excelenciu Radmilu Hrustanovič. V ďalšej etape chce Petržalka požiadať Srbské veľvyslanectvo o sprostredkovanie priamych kontaktov s predstaviteľmi miestnej samosprávy, pravdepodobne z niektorej z mestských častí Belehradu.

web od 2day