Petržalka zaslala pripomienky k návrhu zákona o chove psov

Starosta Petržalky Vladimír Bajan už niekoľko krát za posledné roky potvrdil nutnosť novej legislatívy o chove psov. Ešte v roku 2001 ako poslanec Národnej rady SR prišiel s poslaneckým návrhom na úpravu legislatívy. Starosta ponúkol pomocnú ruku tohto roku aj ministrovi Ľ. Jahnátkovi pri tvorbe novej právnej úpravy z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Včera Petržalka poslala vlastné pripomienky k pripravovanému zákonu Združeniu miest a obcí Slovenska. Združenie zapracuje pripomienky mestskej časti v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
„V našich pripomienkach sa odrážajú dlhoročné praktické skúsenosti v teréne návrhy vychádzajú nielen z legislatívy vyspelých európskych krajín, ale odrážajú aj správanie sa poctivých aj nezodpovedných držiteľov psov“, vysvetľuje starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Podľa Petržalky je dôležité nastaviť jednoznačné a jasné pravidlá tak, aby človek bez problémov vedel, kde môže voľne pustiť svojho štvornohého miláčika a zároveň aby sa obce a mestá vyhli nadmernému „otabuľkovaniu“ svojich území. V súčasnosti môže pes pobehovať voľne všade tam, kde nie je označenie, ktoré to zakazuje. Petržalská samospráva preto navrhuje zákaz voľného pohybu psov na verejnosti prístupných miestach a povinnosť viesť psa na vôdzke a obce vlastným VZN určia miesta voľného pohybu psov ( tzv. výbehy psov). Touto povinnosťou sa zamedzí väčšine konfliktov medzi človekom a psom alebo psami navzájom.

Petržalka navrhuje upraviť evidenciu psov tak, aby nedochádzalo k situáciám, že sa psičkár bude vyhýbať plneniu ďalších zákonných povinnosti spojených s chovom a držaním psov. Preto by držiteľ mal evidovať psa v obci, kde má chovný priestor alebo zariadenie na chov psa. Ak sa prechodne – po dobu viac ako 6 mesiacov – držiteľ so psom zdržiava v inej obci, bude povinný v tejto obci psa zaevidovať a zároveň o zmene upovedomiť obec, kde bolo zviera doteraz evidované. (Tým sa zabezpečí, že obec, kde sa pes dlhodobo obvykle zdržiava, získa viac finančných prostriedkov na ochranu životného prostredia a zabezpečenie služieb pre psičkárov – výbehy, výcvik, koše a pod..)
Ďalší návrh sa týka chovu psov v bytovom dome. K častým konfliktom medzi psami a ľuďmi ako aj iným zvieratami dochádza v nebytových priestoroch (napr. na schodisku, vo výťahu a pod.) a tieto priestory navrhovaný zákon nerieši. Petržalka upozorňuje na to, že nebezpečný pes, nežiaduci pes alebo pes so sprísneným držaním v okamihu, ako opustí svoj chovný priestor alebo zariadenie na chov (napr. aj byt v bytovom dome), musí byť na vôdzke a mať nasadený náhubok. Petržalka tiež navrhuje , aby obce mohli (prostredníctvom VZN) rozhodnúť o zákaze chovu určitých druhov psov v bytoch v bytových domoch s podmienkou, že zákaz bude obsahovať aj prechodné ustanovenie o jeho uplatňovaní.
Petržalská samospráva má pripomienky k návrhu zákona aj v časti odchytených túlavých tzv. nebezpečných psov nezistených majiteľov. Petržalka chce eliminovať diskrimináciu majiteľov krížencov ako aj psov čistokrvných, na ktoré držiteľ nemá preukaz pôvodu tzv. „papiere“. Ak sa takýto pes stratí a odchytia ho, Petržalka navrhuje, aby po dobu 60 dní bol tento pes umiestnený do karantény. Ak sa počas tejto doby jeho vlastník k nemu neprihlási alebo sa majiteľ nezistí, zviera bude utratené na náklady obce, kde ho odchytili.
Ďalej Petržalka navrhuje doplniť návrh zákona o povinnosť toho, kto psa vedie, mať so sebou pri venčení dostatočný počet pomôcok na odstránenie psích výkalov. Pri identifikácii majiteľa psa, ktorý znečisťuje životné prostredie exkrementmi, navrhuje využitie DNA zvieraťa. Okrem toho Petržalka dáva na zváženie zvýšiť sankčné poplatky za porušovanie ustanovení zákona zo 400 eur na 1 400 eur, z 200 eur na 700 eur a z 1 000 eur na 2 000 eur a aj týmto spôsobom zdôrazniť význam zodpovedného prístupu chovateľov a držiteľov psov k starostlivosti o psa.
Všetkých 20 pripomienok Petržalka poslala listom aj predkladateľovi návrhu zákona t.j. Ministerstvu pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR.

web od 2day