Výrub drevín na Kutlíkovej 1

Sp. zn.: 2012/19161/13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Spoločenstva vlastníkov bytov a garáží, Kutlíkova 5, 851 02 Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks drevín

ktoré rastú na parcele č. 939 na Kutlíkovej ulici č. 1, v k.ú. Petržalka, ktorá je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, z dôvodu havarijného stavu kanalizačnej prípojky.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 19. 10. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.skalebo sona.kollarova@petrzalka.sk,Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 25. 10. 2012 o 8,30 hod. so stretnutím na Kutlíkovej ulici č. 1.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day