Výrub drevín na Viedenskej ceste 257

Sp. zn.: 2012/19187/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti OLYMPIA v.o.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks drevín

ktoré rastú na parcele č. 5130/1, v objekte detského ihriska, na Viedenskej ceste 257, v k.ú. Petržalka, ktorá je vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozovania zdravia a života návštevníkov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 19. 10. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: sona.kollarova@petrzalka.sk, Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 23. 10. 2012 o 14,00 hod. so stretnutím pred objektom Leberfinger, Viedenská cesta 257.

VladimírBajan
starosta

web od 2day