Výrub stromov na Budatínskej 49

Sp. zn.: 2012/18989-13-Če

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti vlastníkov bytu na Budatínskej ul. 49, 851 10 Bratislava pána Miroslava Dírera a MUDr. Ľubov Dírerovej, bytom 067 31 Udavské 443, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 4 ks stromov

z dôvodu ohrozovania zdravia a bezpečnosti. Stromy sa nachádzajú v predzáhradkách na Budatínskej ulici 49, 851 10 Bratislava, na parcelách č. 1992 a 2006, ktoré sú zverené do správy MČ Bratislava – Petržalka.
Lehota na doručenie písomného, alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 22. 10. 2012.
E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je eva.cevelova@petrzalka.sk. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 25.10.2012 o 10:00 hod. Stretnutie zúčastnených bude na Budatínskej ulici 49, 851 10 Bratislava

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day