Účasť verejnosti na rokovaní komisií

V zmysle poslancami prijatého dokumentu Transparentná Petržalka dáva mestská časť do pozornosti možnosť zúčastniť sa rozhodovania o udeľovaní dotácií. Záujemcovia o účasť na rokovaniach jednotlivých komisií sa môžu prihlásiť e-mailom príslušným tajomníkom komisií. Tí následne zabezpečia vylosovanie vždy jedného z prihlásených občanov a ich prizvanie na rokovanie tej ktorej komisie. Zástupca obyvateľov sa na zasadnutí komisie zúčastní ako pozorovateľ, nemá právo hlasovať a nemá ani hlas poradný.

Komisia kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka bude zasadať dňa 22.10.2012 o 15,30 h na Kutlíkovej 17, 8. poschodie č. miestnosti 816. V návrhu programu je aj bod „Schválenie dotácie pre FC 1898, a.s. na rok 2012“. Vyzývame záujemcov o účasť na rokovaní k tomuto bodu, aby sa prihlásili na e-mailovej adrese: robert.schnurmacher@petrzalka.sk do štvrtka 18.10.2012 do 12,00 h.

web od 2day