Návrh VZN – ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 2/1997 zo dňa 06.05.1997 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/1997 zo dňa 23.09.1997

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu: lubomir.kollar@petrzalka.sk, písomne na adresu Miestny úrad Bratislava-Petržalka, právny referát, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne v sídle Miestneho úradu mestskej časti, Kutlíkova 17, právny referát, 1. poschodie.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín ukončenia pripomienkového konania: 31.10.2012

web od 2day