Návrh VZN – o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatnit pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme, elektronicky. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk, písomne na adresu Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava oddelenie školstva, kultúry a športu alebo osobne v sídle Miestneho úradu mestskej časti, Kutlíkova 17, podateľňa miestneho úradu, prízemie. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu a zdôvodniť návrh úpravy. Z pripomienky musí byt zrejmé, kto ju predkladá. Termín ukoncenia pripomienkového konania je 29.10. 2012.

web od 2day