Návrh VZN – ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení VZN č. 1/2005, č. 1/2007, č.2/2007, č. 2/2008, č.3/2008 a č.3/2009

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov.
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu: julian.lukacek@petrzalka.sk, písomne na adresu Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Finančné oddelenie, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne v sídle Miestneho úradu mestskej časti, Kutlíkova 17, Kancelária vedúceho finančného oddelenia, 6. poschodie.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín ukončenia pripomienkového konania: 2.11. 2012 o 12.00. hod.

web od 2day